Mashlahah menurut Izzuddin Abd Al-Salam

Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya

Authors

  • Zahrul Mubarrak Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
  • Misbar Arna Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya

Keywords:

Izzuddin Abd Al-Salam, Mashlahah, analisis mashlahah,

Abstract

Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang pemikiran Izzuddin bin Abd as-Salamdalam konsep mashlahah yang secara tidak langsung menolak pandangan kebanyakan ulama dalam defenisi dan pembagian mashlahah dan berbedanya pandangan Izzuddin bin Abd assalam dengan ulama yang lain tentang mashlahah, dari berbagai karya beliau. Sehingga dapat menarik benang merah inti sentral dan stukrur fundamental terhadap pemikiran Izzuddin bin Abd as-Salam dapat dilihat dengan jelas. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analisis. Adapun kesimpulan dalam penilitian ini ada dua: Mashlahah menurut para ulama di era sebelum Izzuddin bin Abd al-Salam lebih dominan kepada menghasilkan mashlahah pada penetapan sebuah hukum disaat tidak ditemukan hukum secara jelas dalam nash, seperti mashlahah menurut Imam Haramain dan al-Amudi, dan lebih kepada melestarrikan tujuan syara’ seperti mashlahah menurut al-Ghazali . Yang membedakan mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan yang lainnya adalah pada penentuan mashlahahnya. Mashlahah yang dimaksud oleh Izzuddin bin Abd al-Salam lebih umum dan menyeluruh tanpa memandang individual manusia. Dalam artian semua yang dapat mendatangkan kemaslahatan baik bersifat hakiki ataupun majazi, dan imam Izzuddin bin Abd al-Salam tidak mengkhususkan. Mashlahah seprti ahli bahasa dan juga tidak memakai makna Mashlahah yang dipakai oleh kebanyakan ulama ushul. Adapun perbedaan yang lain berdasarkan pembagian mashlahah adalah membagi mashlahah menjadi beberapa pembagian dengan sudut pandang yang berbeda yang semuanya terkandung dalam mashlahah yang bersifat duniawi dan ukhrawi

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abi Ishak Ibrahim bin Ali al-Fairuzabadi, al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imam as-Syafi’i, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Jld. Ⅱ, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

Ahmad al-Raisuni, Nazariyyah al-Maqasid ‘inda al-Syatibi, Herdon: The International Institute of Islamic Thought, 1992.

Al-Bukhari, al-Jami’ as-Sahih al-Mukhtasar, Jld. IV, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

Al-Ghazali, al-Mustasfa fi ‘ilmi al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1413), Jld. I, h. 174

Ali bin Muhammad al-Amudi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Jld. III, Kairo: Dar as-Sami’i, 1424.

Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Jld. Ⅱ, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Haradi Nawawi, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994.

Imam Haramain Abi al-Maali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf, al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh, Jld. I, tk: t.p, 1399.

Izzuddin bin Abd as-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.

Izzuddin bin abd Assalam, al-Fawaid fi Ikhtisar al-Maqasid, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.

Izzuddin bin Abd Assalam, al-Qawaid al-Kubra, Jld. I, Beirut: Dar al-Qalam, 2000.

Izzuddin bin Abd as-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Jld. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1971.

Laskar Lawang Songo, Term Syariat dan Cita Kemaslahahtan, Kediri: Lirboyo Press, 2012.

Muhammad al-Khuzari Bik, Tarikh Tasyri’ al-Islami, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.

Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilmi Ushul, Jld. I, al-Maktabah al-Asriyyah 1433.

Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Syifa al-Ghalil fi Bayan as-Syabah wa al-Mukhayyal wa Masalik at-Ta’lil, tk: tp, tt.

Mustasfa Zaid, al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah Wa Najm ad-Din at-Tufi, Kairo: Dar al-Fikri al-‘Arabi, 1964.

Nawir Yuslem, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih Konsep Maslahah Imam al-Haramain al-Juwaynyu dan Dinamika Hukum Islam, Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Ramadhan al-Buthi, Dhawabit al-Maslahah, fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Beirut: Dar al-Fikr, 1437.

Subhi Masmashani, Filsafah at-Tasyri’ fi al-Islam, Beirut: Dar al-Fikr al-Malayin, t.t.

Umar bin Shalih bin Umar, Maqasid as-Syar’iah, Beirut: Dar al-Nafis, 2003.

Published

12/30/2022

How to Cite

HB, Z. M., & Arna, M. (2022). Mashlahah menurut Izzuddin Abd Al-Salam: Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya. Jurnal Al-Nadhair, 1(2), 49–67. Retrieved from https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/19

Most read articles by the same author(s)